Årsmöte 2017

RFSL

Välkommen på årsmöte med RFSL Södertälje!
En kväll med fika, diskussioner om vad vi ska hitta på i RFSL Södertälje och val av ny styrelse! Cafékvällar, skolinformation, familjeträffar eller picknick – vad vill du se? Nu är din bästa chans att påverka vad som händer framöver!

Varmt välkomna!

Gick du med i RFSL senast innan december 2016?
Då är det dags att bli medlem för 2017!

Ta ställning för hbtq-personers rättigheter genom att gå tillrfsl.se/engageradig eller skicka ett SMS till 72980 skriv ”RFSLMEDLEM ÅÅÅÅMMDDXXXX”. Är du över 26 år dras 100 kr och du blir medlem i RFSL, är du under 26 dras 50 kr och du blir medlem i både RFSL Ungdom & RFSL.

Hör gärna av dig! Frågor, tankar, funderingar och idéer? Tveka inte att kontakta info@sodertalje.rfsl.se

DAGORDNING

Årsmötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
Val av årsmötespresidium
Mötesordförande
Mötessekreterare
Val av protokolljusterare
Val av rösträknare
Fastställande av dagordningen
Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
Revisorernas berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Propositioner
Motioner
Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
Val:
Styrelse
Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen
Ordförande
Kassör
Övriga ordinarie ledamöter
Ersättare
Valberedning
Revisorer
Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
Mötets avslutande